Historia szkoły

Kroniki podają, że do końca XIX wieku w Suchowoli nie było żadnej formy kształcenia. Pod koniec 1897 roku rosyjski nauczyciel Iwan Wieprow zaczął uczyć prywatnie, chociaż prawdopodobnie dostał pozwolenie od władz na nauczanie. W 1909r. w jego ślady poszła mieszkanka Suchowoli, panna Janina Godlewska, córka młynarza. Od 1917r. zaczęła działać Polska Macierz Szkolna, a w 1918r. po odzyskaniu niepodległości  pierwszym nauczycielem został Michał Mazurkiewicz. Mieszkańcy zaczęli dostrzegać rolę wykształcenia  i domagali się budowy szkoły. Dużą zasługę w tym przedsięwzięciu należy przypisać  wicemarszałkowi Sejmu, Sewerynowi Czetwertyńskiemu.

Zanim przystąpiono do czynu, trzeba było dużo zabiegów i trudów. Otóż starania o założenie tej szkoły trwały już od 1906r., a władze rosyjskie pod pretekstem, że szkoła rolnicza nie jest potrzebna, nie chciały udzielić koncesji.

 W 1928r. Czetwertyńscy ufundowali budynek szkoły z prawdziwego zdarzenia.                                

Szkoła została postawiona na ziemi zakupionej przez księcia, z jego funduszy. Wykorzystał  również swoją pozycję społeczną, aby  uzyskać  u władz pozwolenie na jej budowę. Przy wznoszeniu szkoły pomagali mieszkańcy. Od rana do wieczora w całej wsi rozbrzmiewał stuk młotów, brzęk kielni i gwar pracujących. Wszyscy  z zaciekawieniem śledzili postępy prac. Było wiele uwag, sporów, uciechy dzieci,  gdy  na rusztowaniach budowy bawiły się w chowanego i z niecierpliwością oczekiwały na dzień oddania jej do użytku.

16. września 1928r. ksiądz proboszcz Józef Wysłocki w towarzystwie licznego duchowieństwa, a także przedstawicieli władz szkolnych, administracyjnych i rządowych, Rady Szkolnej Powiatowej, nauczycieli, dzieci szkolnych, straży ogniowych, ludności miejscowej i zamiejscowej, poświęcił budynek szkoły.

Przemówienia inauguracyjne na tej uroczystości wygłosili:   ks. Józef  Wysłocki, książę Seweryn Czetwertyński, starosta powiatowy, p. Bolesław Międzybłodzki, a także inspektor szkolny, p. Aleksander Suda. Uroczystość poświęcenia  zakończono przyjęciem urządzonym – w salach dopiero co oddanej do użytku szkoły .W końcu ich marzenia spełniły się

18 września 1928r. rozpoczęła się prawdziwa nauka  w nowym budynku. Do szkoły zapisało się wówczas 270 dzieci. Brakowało sprzętu szkolnego, który stopniowo uzupełniano.  Już po roku zorganizowano kurs wieczorowy dla dorosłych,   na który uczęszczała przeważnie młodzież z folwarku Suchowola, Kuraszew i Kol. Suchowola

W latach trzydziestych, po reformie szkolnictwa, szkoła w Suchowoli miała najwyższą formę organizacyjną- III stopnia, na równi ze szkołami Lublina i Warszawy. Na owe czasy  była to szkoła bardzo nowoczesna, o wysokim poziomie nauczania. Działalność szkoły, pełną nowych inicjatyw  i zamierzeń, przerwał wybuch wojny  w 1939 roku.

Nauka odbywała się pod nadzorem władz niemieckich.  Pod koniec lat pięćdziesiątych wieś, a tym samym szkoła, zostały objęte programem elektryfikacji. Dało to możliwość zainstalowania w 1960r. pierwszego telewizora w szkole. Na początku lat sześćdziesiątych szkoła aktywnie włączyła się  w akcję krzewienia i szerzenia oświaty na wsi. Do 1990r. budynek nie posiadał kanalizacji ani centralnego ogrzewania.  W zimy stulecia piece nie spełniały swojej roli. Zapewniały dostatek dymu, ale niewiele ciepła.

12 września 1998r., a więc prawie w  70-lecie powstania szkoły odbyły się uroczystości  jubileuszowe związane z nadaniem szkole imienia i sztandaru. Tego dnia szkoła otrzymała imię Seweryna Czetwertyńskiego.  Wybór ten był bardzo trafny. Książę nigdy nie zapomniał o potrzebach społeczeństwa i szkoły, teraz społeczeństwo nie zapomniało o nim.